Obowiązek informacyjny i polityka prywatności

Klauzula informacyjna dla osób kandydatów do pracy w Polskim Związku Szermierczym

Administrator danych.

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Polski Związek Szermierczy z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 65A , 02-094 Warszawa, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Zarząd Polskiego Związku Szermierczego.

Inspektor ochrony danych.

Mogą Państwo kontaktować się z wyznaczonym przez Polski Związek Szermierczy inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

 1. Polski Związek Szermierczy, ul. Grójecka 65A, 02-094 Warszawa
 2. e-mail: iod.pzszerm@grupaformat.pl
 3. Cel i podstawy przetwarzania.

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[2].

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda[3] na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie[4], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Odbiorcy danych osobowych.

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi PZSz zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

Okres przechowywania danych.

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

Prawa osób, których dane dotyczą.

Mają Państwo prawo do:

 1. Dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. Sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. Ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. Usunięcia danych osobowych;
 5. Wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)
 6. Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

[1] Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2022 poz. 1510 ze zm.) (dalej: Kp) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz. 2369).”;

[2] art. 221 § 1 pkt. 4 – 6 Kp w zwz. Z art. 6 ust. 1 lit. B Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO). W przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1 – 3 Kp podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

[3] Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

[4] Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 

Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z realizacją celów statutowych Związku (zawodnicy/trenerzy/sędziowie)

Kto jest administratorem moich danych?

Administratorem Twoich danych jest Polski Związek Szermierczy z siedzibą w Warszawie (02-094), ul. Grójecka 65a, (dalej jako: Związek)

Zakres przetwarzania danych.

Zakres przetwarzanych Twoich danych: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, płeć, kategoria wiekowa, wyniki sportowe, PESEL, miejsce zamieszkania, miejsce składania informacji podatkowej, numer konta bankowego, przynależność klubowa, trener klubowy/kadry, wysokość stypendium sportowego.

Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Związek możesz skontaktować się inspektorem danych osobowych Polskiego Związku Szermierczego Panem Marcinem Wowk pod adresem e-mail: iod.pzszerm@grupaformat.pl

Jakie jest źródło moich danych – skąd są pozyskiwane?

Jeśli chcesz brać udział w realizacji celów statutowych Związku dane podajesz sam.

Jaki jest zakres przetwarzanych przez Związek moich danych osobowych?

Jeśli bierzesz udział w realizacji celów statutowych Związku Twoje dane przetwarzane są w następującym zakresie:
zawodnicy/trenerzy/sędziowie: nazwisko i imię (imiona), data i miejsce urodzenia, imiona rodziców, seria i numer dowodu osobistego, numer i data ważności paszportu, PESEL, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, stawka wynagrodzenia, ryczałtu, dane wymagane w formularzu zgłoszenia ZUS ZUA, ZUS IUA – zmiana danych, ZUS ZWUA – wyrejestrowanie, dane wymagane do zgłoszenia do urzędu skarbowego, informacje o zatrudnieniu w miejscu innym niż PZS, informacje o prowadzeniu działalności gospodarczej, informacje o pobieraniu świadczeń emerytalnych/rentowych/dla bezrobotnych, numer konta bankowego, numer polisy/ubezpieczenia prywatnego, wyniki badań lekarskich (wykonanych poza COMS), absencji (urlopy, zwolnienia lekarskie, rehabilitacyjne, szkoleniowe i inne).

Jaki jest cel przetwarzania moich danych osobowych?

Twoje dane przetwarzane są w celu realizacji celów statutowych Związku, w szczególności:

 1. Sporządzania umów. (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 2. Organizowania/uczestniczenia w zawodach krajowych i międzynarodowych. (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 3. Wydawania, wznawiania dokumentów uprawniających do udziału w dyscyplinie sportu – szermierce (na wniosek zawodnika, trenera, sędziego, w tym zgłaszania do ubezpieczenia). (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 4. Oceny zdolności zawodników do uprawiania sportu na podstawie orzeczenia o stanie zdrowia zawodnika i/lub wyniku orzeczenia psychologicznego. (Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 37 ust. 2 ustawy o sporcie)
 5. Publikowania danych osobowych wraz z wizerunkiem sędziego/zawodnika/trenera w komunikatach, programach kursów, szkoleń, zawodach lub innych publikacjach. (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 6. Publikowania rankingów zawodników wszystkich kategorii wiekowych, zgodnie z wewnętrznym regulaminem PZS, wraz z ich imieniem i nazwiskiem oraz wizerunkiem na stronie internetowej Związku. (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 7. Dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej przez Związek działalności i tym samym przetwarzania Twoich danych w tym celu. (Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie jego roszczeń i obrona jego praw.)
 8. Kontaktowania się z Tobą pod podanym przez Ciebie numerem telefonu czy adresem e-mail, aby np. potwierdzić bądź odwołać termin zgrupowania lub innej akcji szkoleniowej, koordynowania wyjazdów zagranicznych czy w sprawach bieżących. (Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest opieka około obsługowa nad zawodnikiem.)

Czy moje dane przetwarzane są w jakiś jeszcze sposób?

W przetwarzaniu Twoich danych nie korzystamy z profilowania jako sposobu zbierania informacji o Tobie.

Komu mogą być przekazywane moje dane osobowe?

Z uwagi na konieczność zapewnienia Związkowi sprawnej organizacji np. w sprawach bieżących dotyczących jego działalności, jak również realizacji Twoich praw, dane Twoje mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 1. Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu, Ministerstwu Sportu, Instytutowi Sportu, Centralnemu Ośrodkowi Sportu oraz jego oddziałom, Centralnemu Ośrodkowi Medycyny Sportowej w przypadku wystawiania przez Związek zgody na udział w zawodach,
 2. Międzynarodowej Federacji Szermierczej, Europejskiej Konfederacji Szermierczej, Federacjom Szermierczym zrzeszonym w Międzynarodowej Federacji Szermierczej.
 3. Instytucjom współpracującym w ramach projektów naukowych.
 4. Firmom ubezpieczeniowym, np. wystawiającym polisy ubezpieczeniowe.
 5. Dostawcom usług zaopatrujących Związek w rozwiązania techniczne, organizacyjne w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, hotelowych, przewozowych, firmom drukujących blankiety licencji, firmom kurierskim i pocztowym.
 6. Dostawcom usług z zakresu bhp, usług prawnych tj. kancelariom prawnym Współpracujących ze Związkiem.
 7. Osobom upoważnionym przez Ciebie.
 8. Sponsorom Związku
 9. Środkom masowego przekazu.

Czy moje dane są poza Unię Europejską?

Twoje dane nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Nie dotyczy to przypadku, gdy bierzesz udział w zawodach lub zgrupowaniach odbywających się poza EOG.

Przez jaki czas przetwarzane są moje dane?

Twoje dane podane przez Ciebie w celu realizacji zadań statutowych Związku są przetwarzane do momentu przesłania przez Ciebie do Związku pisemnego oświadczenia o odwołaniu zgody na przetwarzanie danych. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji. Okres przechowywania danych wynika z obowiązujących przepisów prawa.

Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?

Twoje uczestniczenie w realizacji zadań statutowych Związku jest w pełni dobrowolne. W realizacji tych zadań musimy poprosić Ciebie o podanie Twoich danych. Niepodanie danych będzie skutkowało odmową Twojego udziału w realizacji zadań statutowych Związku.

Jakie mam prawa?

Administrator Twoich danych, zapewnia Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je sprostować. Możesz żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, chyba że obowiązek ich przechowywanie wynika z innych przepisów prawa. Możesz skorzystać z prawa do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych dotyczy wtedy, jeśli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub na podstawie umowy. Związek nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany.
Wymienione powyżej prawa są realizowane na podstawie wniosku osoby fizycznej do Administratora Danych Osobowych. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień skontaktuj się z nami pod wskazanym w niniejszej informacji adresem e-mail lub odwiedź nas osobiście.
Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

Klauzula informacyjna dla osób kandydatów do pracy w Polskim Związku Szermierczym

Administrator danych.

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Polski Związek Szermierczy z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 65A , 02-094 Warszawa, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Zarząd Polskiego Związku Szermierczego.

Inspektor ochrony danych.

Mogą Państwo kontaktować się z wyznaczonym przez Polski Związek Szermierczy inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

 1. Polski Związek Szermierczy, ul. Grójecka 65A, 02-094 Warszawa
 2. e-mail: iod.pzszerm@grupaformat.pl
 3. Cel i podstawy przetwarzania.

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[2].

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda[3] na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie[4], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Odbiorcy danych osobowych.

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi PZSz zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

Okres przechowywania danych.

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

Prawa osób, których dane dotyczą.

Mają Państwo prawo do:

 1. Dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. Sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. Ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. Usunięcia danych osobowych;
 5. Wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)
 6. Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

[1] Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2022 poz. 1510 ze zm.) (dalej: Kp) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz. 2369).”;

[2] art. 221 § 1 pkt. 4 – 6 Kp w zwz. Z art. 6 ust. 1 lit. B Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO). W przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1 – 3 Kp podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

[3] Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

[4] Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 

Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z realizacją celów statutowych Związku (zawodnicy/trenerzy/sędziowie)

Kto jest administratorem moich danych?

Administratorem Twoich danych jest Polski Związek Szermierczy z siedzibą w Warszawie (02-094), ul. Grójecka 65a, (dalej jako: Związek)

Zakres przetwarzania danych.

Zakres przetwarzanych Twoich danych: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, płeć, kategoria wiekowa, wyniki sportowe, PESEL, miejsce zamieszkania, miejsce składania informacji podatkowej, numer konta bankowego, przynależność klubowa, trener klubowy/kadry, wysokość stypendium sportowego.

Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Związek możesz skontaktować się z inspektorem danych osobowych Polskiego Związku Szermierczego Panem Marcinem Wowk pod adresem e-mail: iod.pzszerm@grupaformat.pl

Jakie jest źródło moich danych – skąd są pozyskiwane?

Jeśli chcesz brać udział w realizacji celów statutowych Związku dane podajesz sam.

Jaki jest zakres przetwarzanych przez Związek moich danych osobowych?

Jeśli bierzesz udział w realizacji celów statutowych Związku Twoje dane przetwarzane są w następującym zakresie:
zawodnicy/trenerzy/sędziowie: nazwisko i imię (imiona), data i miejsce urodzenia, imiona rodziców, seria i numer dowodu osobistego, numer i data ważności paszportu, PESEL, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, stawka wynagrodzenia, ryczałtu, dane wymagane w formularzu zgłoszenia ZUS ZUA, ZUS IUA – zmiana danych, ZUS ZWUA – wyrejestrowanie, dane wymagane do zgłoszenia do urzędu skarbowego, informacje o zatrudnieniu w miejscu innym niż PZS, informacje o prowadzeniu działalności gospodarczej, informacje o pobieraniu świadczeń emerytalnych/rentowych/dla bezrobotnych, numer konta bankowego, numer polisy/ubezpieczenia prywatnego, wyniki badań lekarskich (wykonanych poza COMS), absencji (urlopy, zwolnienia lekarskie, rehabilitacyjne, szkoleniowe i inne).

Jaki jest cel przetwarzania moich danych osobowych?

Twoje dane przetwarzane są w celu realizacji celów statutowych Związku, w szczególności:

 1. Sporządzania umów. (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 2. Organizowania/uczestniczenia w zawodach krajowych i międzynarodowych. (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 3. Wydawania, wznawiania dokumentów uprawniających do udziału w dyscyplinie sportu – szermierce (na wniosek zawodnika, trenera, sędziego, w tym zgłaszania do ubezpieczenia). (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 4. Oceny zdolności zawodników do uprawiania sportu na podstawie orzeczenia o stanie zdrowia zawodnika i/lub wyniku orzeczenia psychologicznego. (Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 37 ust. 2 ustawy o sporcie)
 5. Publikowania danych osobowych wraz z wizerunkiem sędziego/zawodnika/trenera w komunikatach, programach kursów, szkoleń, zawodach lub innych publikacjach. (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 6. Publikowania rankingów zawodników wszystkich kategorii wiekowych, zgodnie z wewnętrznym regulaminem PZS, wraz z ich imieniem i nazwiskiem oraz wizerunkiem na stronie internetowej Związku. (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 7. Dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej przez Związek działalności i tym samym przetwarzania Twoich danych w tym celu. (Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie jego roszczeń i obrona jego praw.)
 8. Kontaktowania się z Tobą pod podanym przez Ciebie numerem telefonu czy adresem e-mail, aby np. potwierdzić bądź odwołać termin zgrupowania lub innej akcji szkoleniowej, koordynowania wyjazdów zagranicznych czy w sprawach bieżących. (Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest opieka około obsługowa nad zawodnikiem.)

Czy moje dane przetwarzane są w jakiś jeszcze sposób?

W przetwarzaniu Twoich danych nie korzystamy z profilowania jako sposobu zbierania informacji o Tobie.

Komu mogą być przekazywane moje dane osobowe?

Z uwagi na konieczność zapewnienia Związkowi sprawnej organizacji np. w sprawach bieżących dotyczących jego działalności, jak również realizacji Twoich praw, dane Twoje mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 1. Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu, Ministerstwu Sportu, Instytutowi Sportu, Centralnemu Ośrodkowi Sportu oraz jego oddziałom, Centralnemu Ośrodkowi Medycyny Sportowej w przypadku wystawiania przez Związek zgody na udział w zawodach,
 2. Międzynarodowej Federacji Szermierczej, Europejskiej Konfederacji Szermierczej, Federacjom Szermierczym zrzeszonym w Międzynarodowej Federacji Szermierczej.
 3. Instytucjom współpracującym w ramach projektów naukowych.
 4. Firmom ubezpieczeniowym, np. wystawiającym polisy ubezpieczeniowe.
 5. Dostawcom usług zaopatrujących Związek w rozwiązania techniczne, organizacyjne w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, hotelowych, przewozowych, firmom drukujących blankiety licencji, firmom kurierskim i pocztowym.
 6. Dostawcom usług z zakresu bhp, usług prawnych tj. kancelariom prawnym Współpracujących ze Związkiem.
 7. Osobom upoważnionym przez Ciebie.
 8. Sponsorom Związku
 9. Środkom masowego przekazu.

Czy moje dane są poza Unię Europejską?

Twoje dane nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Nie dotyczy to przypadku, gdy bierzesz udział w zawodach lub zgrupowaniach odbywających się poza EOG.

Przez jaki czas przetwarzane są moje dane?

Twoje dane podane przez Ciebie w celu realizacji zadań statutowych Związku są przetwarzane do momentu przesłania przez Ciebie do Związku pisemnego oświadczenia o odwołaniu zgody na przetwarzanie danych. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji. Okres przechowywania danych wynika z obowiązujących przepisów prawa.

Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?

Twoje uczestniczenie w realizacji zadań statutowych Związku jest w pełni dobrowolne. W realizacji tych zadań musimy poprosić Ciebie o podanie Twoich danych. Niepodanie danych będzie skutkowało odmową Twojego udziału w realizacji zadań statutowych Związku.

Jakie mam prawa?

Administrator Twoich danych, zapewnia Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je sprostować. Możesz żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, chyba że obowiązek ich przechowywanie wynika z innych przepisów prawa. Możesz skorzystać z prawa do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych dotyczy wtedy, jeśli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub na podstawie umowy. Związek nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany.
Wymienione powyżej prawa są realizowane na podstawie wniosku osoby fizycznej do Administratora Danych Osobowych. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień skontaktuj się z nami pod wskazanym w niniejszej informacji adresem e-mail lub odwiedź nas osobiście.
Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

Klauzula informacyjna dla osób kandydatów do pracy w Polskim Związku Szermierczym

Administrator danych.

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Polski Związek Szermierczy z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 65A , 02-094 Warszawa, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Zarząd Polskiego Związku Szermierczego.

Inspektor ochrony danych.

Mogą Państwo kontaktować się z wyznaczonym przez Polski Związek Szermierczy inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

 1. Polski Związek Szermierczy, ul. Grójecka 65A, 02-094 Warszawa
 2. e-mail: iod.pzszerm@grupaformat.pl
 3. Cel i podstawy przetwarzania.

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[2].

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda[3] na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie[4], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Odbiorcy danych osobowych.

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi PZSz zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

Okres przechowywania danych.

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

Prawa osób, których dane dotyczą.

Mają Państwo prawo do:

 1. Dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. Sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. Ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. Usunięcia danych osobowych;
 5. Wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)
 6. Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

[1] Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2022 poz. 1510 ze zm.) (dalej: Kp) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz. 2369).”;

[2] art. 221 § 1 pkt. 4 – 6 Kp w zwz. Z art. 6 ust. 1 lit. B Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO). W przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1 – 3 Kp podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

[3] Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

[4] Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 

Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z realizacją celów statutowych Związku (zawodnicy/trenerzy/sędziowie)

Kto jest administratorem moich danych?

Administratorem Twoich danych jest Polski Związek Szermierczy z siedzibą w Warszawie (02-094), ul. Grójecka 65a, (dalej jako: Związek)

Zakres przetwarzania danych.

Zakres przetwarzanych Twoich danych: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, płeć, kategoria wiekowa, wyniki sportowe, PESEL, miejsce zamieszkania, miejsce składania informacji podatkowej, numer konta bankowego, przynależność klubowa, trener klubowy/kadry, wysokość stypendium sportowego.

Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Związek możesz skontaktować się z

Jakie jest źródło moich danych – skąd są pozyskiwane?

Jeśli chcesz brać udział w realizacji celów statutowych Związku dane podajesz sam.

Jaki jest zakres przetwarzanych przez Związek moich danych osobowych?

Jeśli bierzesz udział w realizacji celów statutowych Związku Twoje dane przetwarzane są w następującym zakresie:
zawodnicy/trenerzy/sędziowie: nazwisko i imię (imiona), data i miejsce urodzenia, imiona rodziców, seria i numer dowodu osobistego, numer i data ważności paszportu, PESEL, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, stawka wynagrodzenia, ryczałtu, dane wymagane w formularzu zgłoszenia ZUS ZUA, ZUS IUA – zmiana danych, ZUS ZWUA – wyrejestrowanie, dane wymagane do zgłoszenia do urzędu skarbowego, informacje o zatrudnieniu w miejscu innym niż PZS, informacje o prowadzeniu działalności gospodarczej, informacje o pobieraniu świadczeń emerytalnych/rentowych/dla bezrobotnych, numer konta bankowego, numer polisy/ubezpieczenia prywatnego, wyniki badań lekarskich (wykonanych poza COMS), absencji (urlopy, zwolnienia lekarskie, rehabilitacyjne, szkoleniowe i inne).

Jaki jest cel przetwarzania moich danych osobowych?

Twoje dane przetwarzane są w celu realizacji celów statutowych Związku, w szczególności:

 1. Sporządzania umów. (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 2. Organizowania/uczestniczenia w zawodach krajowych i międzynarodowych. (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 3. Wydawania, wznawiania dokumentów uprawniających do udziału w dyscyplinie sportu – szermierce (na wniosek zawodnika, trenera, sędziego, w tym zgłaszania do ubezpieczenia). (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 4. Oceny zdolności zawodników do uprawiania sportu na podstawie orzeczenia o stanie zdrowia zawodnika i/lub wyniku orzeczenia psychologicznego. (Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 37 ust. 2 ustawy o sporcie)
 5. Publikowania danych osobowych wraz z wizerunkiem sędziego/zawodnika/trenera w komunikatach, programach kursów, szkoleń, zawodach lub innych publikacjach. (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 6. Publikowania rankingów zawodników wszystkich kategorii wiekowych, zgodnie z wewnętrznym regulaminem PZS, wraz z ich imieniem i nazwiskiem oraz wizerunkiem na stronie internetowej Związku. (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 7. Dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej przez Związek działalności i tym samym przetwarzania Twoich danych w tym celu. (Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie jego roszczeń i obrona jego praw.)
 8. Kontaktowania się z Tobą pod podanym przez Ciebie numerem telefonu czy adresem e-mail, aby np. potwierdzić bądź odwołać termin zgrupowania lub innej akcji szkoleniowej, koordynowania wyjazdów zagranicznych czy w sprawach bieżących. (Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest opieka około obsługowa nad zawodnikiem.)

Czy moje dane przetwarzane są w jakiś jeszcze sposób?

W przetwarzaniu Twoich danych nie korzystamy z profilowania jako sposobu zbierania informacji o Tobie.

Komu mogą być przekazywane moje dane osobowe?

Z uwagi na konieczność zapewnienia Związkowi sprawnej organizacji np. w sprawach bieżących dotyczących jego działalności, jak również realizacji Twoich praw, dane Twoje mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 1. Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu, Ministerstwu Sportu, Instytutowi Sportu, Centralnemu Ośrodkowi Sportu oraz jego oddziałom, Centralnemu Ośrodkowi Medycyny Sportowej w przypadku wystawiania przez Związek zgody na udział w zawodach,
 2. Międzynarodowej Federacji Szermierczej, Europejskiej Konfederacji Szermierczej, Federacjom Szermierczym zrzeszonym w Międzynarodowej Federacji Szermierczej.
 3. Instytucjom współpracującym w ramach projektów naukowych.
 4. Firmom ubezpieczeniowym, np. wystawiającym polisy ubezpieczeniowe.
 5. Dostawcom usług zaopatrujących Związek w rozwiązania techniczne, organizacyjne w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, hotelowych, przewozowych, firmom drukujących blankiety licencji, firmom kurierskim i pocztowym.
 6. Dostawcom usług z zakresu bhp, usług prawnych tj. kancelariom prawnym Współpracujących ze Związkiem.
 7. Osobom upoważnionym przez Ciebie.
 8. Sponsorom Związku np. KGHM.
 9. Środkom masowego przekazu.

Czy moje dane są poza Unię Europejską?

Twoje dane nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Nie dotyczy to przypadku, gdy bierzesz udział w zawodach lub zgrupowaniach odbywających się poza EOG.

Przez jaki czas przetwarzane są moje dane?

Twoje dane podane przez Ciebie w celu realizacji zadań statutowych Związku są przetwarzane do momentu przesłania przez Ciebie do Związku pisemnego oświadczenia o odwołaniu zgody na przetwarzanie danych. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji. Okres przechowywania danych wynika z obowiązujących przepisów prawa.

Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?

Twoje uczestniczenie w realizacji zadań statutowych Związku jest w pełni dobrowolne. W realizacji tych zadań musimy poprosić Ciebie o podanie Twoich danych. Niepodanie danych będzie skutkowało odmową Twojego udziału w realizacji zadań statutowych Związku.

Jakie mam prawa?

Administrator Twoich danych, zapewnia Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je sprostować. Możesz żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, chyba że obowiązek ich przechowywanie wynika z innych przepisów prawa. Możesz skorzystać z prawa do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych dotyczy wtedy, jeśli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub na podstawie umowy. Związek nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany.
Wymienione powyżej prawa są realizowane na podstawie wniosku osoby fizycznej do Administratora Danych Osobowych. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień skontaktuj się z nami pod wskazanym w niniejszej informacji adresem e-mail lub odwiedź nas osobiście.
Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z zatrudnianiem

Kto jest administratorem moich danych?

Administratorem Twoich danych jest Polski Związek Szermierczy z siedzibą w Warszawie (02-094), ul. Grójecka 65a, (dalej jako: Związek)

Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Związek możesz skontaktować się z biurem Polskiego Związku Szermierczego pod adresem e-mail: iod.pzszerm@grupaformat.pl

Jakie jest źródło moich danych – skąd są pozyskiwane?

Jeśli chcesz pracować w Związku dane podajesz sam.

Jaki jest zakres przetwarzanych przez Związek moich danych osobowych?

 1. Jeżeli chcesz pracować w Związku – w procesie rekrutacji – Twoje dane przetwarzane są w poniższym zakresie: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, PESEL.
 2. Jeśli jesteś Pracownikiem Twoje dane przetwarzanych w zakresie: dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane o wykształceniu, przebiegu pracy, absencji (urlopy, zwolnienia lekarskie, rehabilitacyjne, szkoleniowe i inne), dane o zakresie obowiązków i uprawnień, stawce wynagrodzenia, wysłudze lat pracy, karach i nagrodach, potrąceniach (składki związkowe, zajęcia komornicze itp.), numer konta bankowego, dane o zdolności do pracy, dane o Oddziale Kasy Chorych oraz dane wymagane w formularzu zgłoszenia ZUS ZUA, ZUS IUA – zmiana danych, ZUS ZWUA – wyrejestrowanie, ZUS ZCNA – zgłoszenie członka rodziny, ZAS – wniosek o ustalenie okresu zasiłkowego, OL-2 – wniosek o kontrolę zaświadczenia lekarskiego, Z15a – zgłoszenie opieki nad dzieckiem, Z15b – zgłoszenia opieki nad innym członkiem rodziny oraz inne dane wymagane zgodnie z Kodeksem pracy.

Jaki jest cel przetwarzania moich danych osobowych?

Pracownik: Twoje dane przetwarzane są w celu rekrutacji, wypełnienia przez pracodawcę obowiązków prawnych związanych z Twoim zatrudnieniem.

Były pracownik: Twoje dane kadrowo-płacowe przetwarzane są archiwalnie przez okres 50 lat.

Podstawa prawna przetwarzania:

 1. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974r.
 2. Ustawa  o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją z 10 stycznia 2018r.
 3. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998r.
 4. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991r.
 5. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.
 6. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r.
 7. Rozporządzenie PE Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
  Rozp. ministra zdrowia i opieki społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, z zakresu profilaktyki opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych Kodeksem pracy.
  Rozp. ministra gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp.
  Rozp. Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.
  Rozp. Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie chorób zawodowych. Rozp. Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24.12.2002 w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania.

Czy moje dane przetwarzane są w jakiś jeszcze sposób?

W przetwarzaniu Twoich danych nie korzystamy z profilowania jako sposobu zbierania informacji o Tobie.

Komu mogą być przekazywane moje dane osobowe?

Z uwagi na konieczność zapewnienia Związkowi sprawnej organizacji np. w sprawach bieżących dotyczących jego działalności, jak również realizacji Twoich praw jako pracownika Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 1. Dostawcom usług zaopatrujących Związek w rozwiązania techniczne, organizacyjne w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, bhp firmom kurierskim i pocztowym.
 2. Dostawcom usług prawnych tj. kancelariom prawnym współpracujących ze Związkiem.
 3. Osobom upoważnionym przez Ciebie.

Czy moje dane są przekazywane poza Unię Europejską?

Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza teren Unii Europejskiej.

Przez jaki czas przetwarzane są moje dane?

Dokumentację kadrowo-płacową przechowujemy przez okres 50 lat.
Okres przechowywania danych wynika z obowiązujących przepisów prawa.

Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?

Administrator w rozumieniu pracodawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji kadrowo-płacowej w sposób określony przepisami prawa. Niepodanie danych będzie skutkowało odmową zatrudnienia.

Jakie mam prawa?

Administrator Twoich danych, zapewnia Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je sprostować. Możesz żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, chyba że obowiązek ich przechowywanie wynika z innych przepisów prawa. Możesz skorzystać z prawa do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych dotyczy wtedy, jeśli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub na podstawie umowy. Związek nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany.
Wymienione powyżej prawa są realizowane na podstawie wniosku osoby fizycznej do Administratora Danych Osobowych. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień skontaktuj się z nami pod wskazanym w niniejszej informacji adresem e-mail lub odwiedź nas osobiście. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dla członków organów (zarządów, rad nadzorczych) będących osobami fizycznymi, pełnomocników, prokurentów, pracowników osób prawnych, których dane osobowe wymienione są w dokumentach postepowań administracyjnych (art. 13 i art. 14 RODO).

Kto jest administratorem moich danych?

Administratorem Twoich danych jest Polski Związek Szermierczy z siedzibą w Warszawie (02-094), ul. Grójecka 65a, (dalej jako: Związek)

Z kim można skontaktować się w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych?

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Związek możesz skontaktować się z inspektorem danych osobowych Polskiego Związku Szermierczego Panem Marcinem Wowk pod adresem e-mail: iod.pzszerm@grupaformat.pl

Jakie jest źródło danych – skąd są pozyskiwane?

Dane osobowe podaje osoba, której dane dotyczą. Mogą być pozyskiwane również z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w zakresie udostępnianym przez CEIDG lub KRS.

Jaki jest zakres przetwarzanych przez Związek danych osobowych?

Dane osobowe przetwarzane są w zakresie: osoba reprezentująca ograny Strony: imię i nazwisko, funkcja, dane kontaktowe, pełnomocnik: imię i nazwisko, numer i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość lub KRS/Nr Rejestru, nazwa organu wydającego dokument tożsamości/organu rejestrowego, adres, numer telefonu, adres e-mail, prokurent: imię (imiona) i nazwisko, PESEL, osoba prowadząca działalność gospodarczą: jeden z numerów identyfikacyjnych PESEL/NIP/REGON/KRS, data urodzenia, adres prowadzenia działalności gospodarczej, dane kontaktowe.

Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

 1. Sporządzanie umów.
 2. Dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej przez Związek działalności .

Podstawa prawna przetwarzania:

Art. 6 ust.1 lit. b RODO w zw. z art. 353(1) ustawy Kodeks cywilny.

 1. Ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r.
 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie jego roszczeń i obrona jego praw.

Czy dane przetwarzane są w jakiś jeszcze sposób?

W przetwarzaniu danych Związek nie korzysta z profilowania jako sposobu zbierania informacji.

Komu mogą być przekazywane dane osobowe?

W ramach obsługi umów dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 1. Dostawcom usług księgowych, audytorskich, firmom kurierskim i pocztowym.
 2. Dostawcom usług prawnych tj. kancelariom prawnym współpracujących ze Związkiem.
 3. Dostawcom usług zaopatrujących Związek w rozwiązania techniczne, organizacyjne w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych.
 4. Osobom upoważnionym przez osobę, której dane dotyczą w ramach realizacji umowy.

Czy dane są przekazywane poza Unię Europejską?

Dane osoby, której dane dotyczą nie są przekazywane poza teren Unii Europejskiej.

Przez jaki czas przetwarzane są dane?

Dane zawarte w umowach są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim dane te zostały zebrane.
Okres przechowywania danych wynika z obowiązujących przepisów prawa.

Czy podanie danych jest obowiązkiem?

Współpraca ze Związkiem na podstawie umowy jest w pełni dobrowolna. Niepodanie danych będzie skutkowało odmową podjęcia współpracy.

Jakie są prawa osoby, której dane dotyczą?

Administrator danych zapewnia prawo dostępu, żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, chyba że obowiązek ich przechowywanie wynika przepisów prawa. Prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych dotyczy wtedy, jeśli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub na podstawie umowy. Związek nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany.
Wymienione powyżej prawa są realizowane na podstawie pisemnego wniosku osoby, której dane dotyczą do Administratora Danych Osobowych.
Jeżeli chcecie Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień należy skontaktować się z nami pod wskazanym w niniejszej informacji adresem e-mail lub odwiedzić nas osobiście. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

Partnerzy

Partner Główny

Należymy do struktur

Partnerzy

Skip to content