Statut Polskiego Związku Szermierczego

(tekst jednolity po zmianach z dnia 26 września 2020 r.)

Statut Polskiego Związku Szermierczego.pdf

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU SZERMIERCZEGO

(tekst jednolity po zmianach z dnia 26 września 2020r.)

ROZDZIAŁ I.

Nazwa, teren i zakres działania, siedziba władz i charakter prawny.

§1

Polski Związek Szermierczy (w skrócie PZS), zwany dalej „Związkiem”, jest polskim związkiem sportowym w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o sporcie.”

§2

Terenem działania Związku jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Związek działa w zakresie sportu szermierczego (amatorskiego i zawodowego), a siedzibą jego władz jest miasto stołeczne Warszawa.

§3

 1. Związek działa zgodnie z ustawą o sporcie, ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. , Nr 79, poz. 855, z późn. zm.) i niniejszym Statutem.
 2. Związek podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.

§4

 1. Związek samodzielnie określa swoje cele, program działania i struktury organizacyjne Związku oraz uchwala akty wewnętrzne określające jego działalność.
 2. Związek posiada osobowość prawną i jest jedynym ogólnopolskim reprezentantem sportu szermierczego w kraju i za granicą.
 3. Związek ma wyłączne prawo do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach
  dotyczących szermierki, nie zastrzeżonych w ustawie o sporcie dla organów administracji rządowej lub innych podmiotów.

§5

Związek w ramach swojej działalności współpracuje z innymi organizacjami sportowymi oraz organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego.

§6

Związek może być członkiem międzynarodowych organizacji szermierczych oraz innych organizacji sportowych o podobnym profilu działania.

§7

 1. Na godło Związku składa się: szabla i szpada złączone końcami kling, a w połowie swojej długości owinięte wstęgą biało-czerwoną z literami PZS.
 2. Związek posługuje się okrągłą pieczęcią z napisem w otoku Polski Związek Szermierczy -Warszawa. Pośrodku pieczęci umieszczone jest godło Związku.

§8

Związek opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków Związku. Do realizacji określonych zadań może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II.

Cele i środki działania

§9

Celami Związku są:

 1. Rozwój szermierki na terenie kraju;
 2. Organizowanie i prowadzenie współzawodnictwa sportowego w szermierce;
 3. Przygotowanie reprezentantów Polski do uczestnictwa w międzynarodowym
  współzawodnictwie sportowym w szermierce;
 4. Organizowanie działalności edukacyjnej, wychowawczej i popularyzatorskiej
  w zakresie szermierki;
 5. Reprezentowanie szermierki w międzynarodowych organizacjach sportowych oraz
  organizowanie udziału w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym
  w zakresie szermierki;
 6. Szkolenie i doszkalanie zawodowe trenerów, instruktorów i sędziów szermierczych.

§10

Cele, o których mowa w § 9, Związek realizuje przez:

 1. Opracowanie kierunków rozwoju szermierki w kraju;
 2. Opracowanie planów i kierunku szkolenia, regulaminów zawodów i systemu
  współzawodnictwa sportowego;
 3. Organizowanie i prowadzenie:
 4. szkolenia zawodników;
 5. przygotowań zawodników do międzynarodowych zawodów mistrzowskich;
 6. szkolenie i doszkalanie instruktorów, trenerów, i sędziów we współdziałaniu

z odpowiednimi organizacjami i instytucjami;

 1. kontaktów sportowych z organizacjami zagranicznymi.
 2. Organizowanie w sposób bezpośredni lub pośredni ogólnopolskich zawodów krajowych, zawodów międzynarodowych, spotkań międzypaństwowych, propagandowych i innych;
 1. Sprawowanie wszechstronnej opieki szkoleniowej i wychowawczej nad członkami
  stowarzyszenia oraz kontroli nad przestrzeganiem przez nich niniejszego statutu, regulaminów oraz innych aktów prawnych władz Związku;
 1. Określanie:
 2. szczegółowych praw i obowiązków zawodnika, uprawiającego szermierkę;
 3. warunków i trybu zmiany przynależności zawodnika do klubu sportowego
  w szermierce (określanie trybu i zasad zmiany barw klubowych);
 4. Prowadzenie niepublicznych szkół mistrzostwa sportowego w zakresie szermierki;
 5. Ustalanie trybu przyznawania licencji dla klubów, zawodników, trenerów, instruktorów i sędziów w zakresie szermierki;
 6. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem licencji klubom, zawodnikom, trenerom, instruktorom i sędziom w zakresie szermierki
 7. Prowadzenie postępowania dyscyplinarnego, zgodnie z regulaminem dyscyplinarnym, uchwalonym przez Walne Zgromadzenie Delegatów;
 8. Pozyskiwanie środków finansowych dla prowadzenia działalności statutowej Związku.

ROZDZIAŁ III.

Członkowie Związku – ich prawa i obowiązki.

Członkowie honorowi i wspierający

§11

 1. Członkami Związku mogą być kluby sportowe, związki sportowe oraz inne osoby prawne, których statut, umowa albo akt założycielski przewiduje prowadzenie działalności w zakresie szermierki.
 2. Członkami Związku są kluby sportowe, związki sportowe oraz osoby prawne lub inne podmioty określone w ust. 1, przyjęte w poczet członków Związku.
 3. Uchwałę w sprawie przyjęcia w poczet członków Związku podejmuje Zarząd Związku.
 4. Odmowa nadania statusu członka Związku następuje w formie pisemnej i wymaga uzasadnienia. Podmiotowi, któremu odmówiono przyjęcia w poczet członków  przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia, które rozpatruje sprawę na najbliższym posiedzeniu.

§12

 1. Godność członka honorowego i prezesa honorowego przyznaje Walne Zgromadzenie Delegatów na uzasadniony pisemny wniosek zgłoszony przez minimum 5 delegatów. Kandydat w głosowaniu musi otrzymać bezwzględną liczbę głosów (liczba ważnych głosów oddanych za przyznaniem musi być większa od sumy ważnych głosów oddanych przeciwko przyznaniu i głosów wstrzymujących).
 2. Honorowe członkostwo nadaje się osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju szermierki. Godność prezesa honorowego może być nadana osobie, która sprawowała funkcję Prezesa Zarządu Związku.
 3. Członkiem wspierającym może być osoba prawna inna niż określona w § 11 ust. 2, oraz osoba fizyczna, która złożyła deklarację chęci współpracy ze Związkiem
  i respektowania jego celów statutowych. Uchwałę w tej sprawie podejmuje Zarząd Związku.

§13

Członkowie Związku, o których mowa w §11 ust 2, mają prawo do:

 1. wybierania władz Związku;
 2. zgłaszanie postulatów i wniosków wobec władz Związku;
 3. korzystanie z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Związku.

§14

Członkowie Związku o których mowa w §11 ust 2, są obowiązani do:

 1. Aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportowego
  w szermierce;
 2. Przestrzegania statutu, regulaminów oraz innych przepisów obowiązujących
  w szermierce;
 3. Opłacania rocznych składek członkowskich, których wysokość ustala Zarząd Związku;
 4. Zawierania umów sponsorskich tylko na warunkach określonych przez Zarząd Związku i przepisy Międzynarodowej Federacji Szermierczej.
 5. Składka członkowska, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jest opłacana do 30 czerwca danego roku.
 6. W przypadku nieuiszczenia składki członkowskiej zawodnicy klubów sportowych,
  związków sportowych oraz innych osób prawnych, o których mowa w §11 ust. 2, nie mają prawa uczestniczyć w zawodach szermierczych, które są organizowane lub
  współorganizowane przez Związek.

§15

 1. Członkostwo Związku ustaje w przypadku:
 2. wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Związku;
 3. rozwiązania klubu sportowego (sekcji szermierczej w danym klubie), rozwiązania Okręgowego Związku Szermierczego bądź zakończenia działalności w zakresie szermierki przez innego członka Związku;
 4. wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu Związku w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu.
 5. Członkostwo honorowe ustaje z przyczyn określonych w ust. 1 lit. a) i c), a także na skutek śmierci.
 6. Członkowie Związku, o których mowa w §11 ust. 2, mogą być zawieszeni w prawach członkowskich przez Zarząd Związku w przypadku naruszenia niniejszego statutu.
 7. Zawieszenie klubu sportowego lub sekcji szermierczej w klubie polega na okresowym pozbawieniu ich uprawnień statutowych, w szczególności prawa udziału w zawodach sportowych.

§16

Od uchwały Zarządu Związku w sprawie wykluczenia lub zawieszenie w prawach członkowskich stronie przysługuje prawo odwołania się do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów, które zwołuje Zarząd Związku w ciągu 5 tygodni licząc od dnia wpłynięcia odwołania do Związku.

ROZDZIAŁ IV.

Władze Związku

§17

Władzami Związku są:

 1. Walne Zgromadzenie Delegatów,
 2. Zarząd Związku,
 3. Komisja Rewizyjna.

§18

Kadencja władz Związku trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.

§19

 1. Członkostwo we władzach Związku, podczas kadencji, ustaje z chwilą śmierci członka lub jego rezygnacji. W sytuacji rażącego nieprzestrzegania Statutu Związku, członek władz Związku może zostać odwołany przez Walne Zgromadzenie Delegatów podczas kadencji.
 2. Na wakujące miejsca, władze pochodzące z wyboru, mogą powołać nowych członków, ale ich liczba nie może przekraczać 1/3 składu pochodzącego z wyboru.
 3. W przypadku przekroczenia 1/3 wakujących miejsc w Zarządzie Związku, Zarząd lub Prezes Zarządu zwołuje w terminie nie dłuższym niż 6 tygodni od dnia, w którym doszło do zwolnienia członkostwa, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów celem dokonania wyborów uzupełniających.

Walne Zgromadzenie delegatów

§20

 1. Najwyższą władzą Związku jest Walne Zgromadzenie Delegatów. Walne Zgromadzenie Delegatów zwane Sprawozdawczo – Wyborczym Walnym Zgromadzeniem Delegatów, które zwołuje Zarząd Związku raz na cztery lata.
 2. Zarząd Związku raz do roku zwołuje Walne Zgromadzenie Delegatów w celu rozpatrzenia sporządzonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Zarządu oraz sprawozdania finansowego, ocenionego przez biegłego rewidenta.

§21

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów należy:

 1. Uchwalanie generalnych kierunków działalności Związku;
 2. Rozpatrywanie raz do roku sporządzonego przez Zarząd Związku sprawozdania
  z działalności Zarządu oraz sprawozdania finansowego, ocenionego przez biegłego rewidenta;
 3. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Związku na wniosek Komisji Rewizyjnej;
 4. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Związku, w tym Prezesa Zarządu, oraz członków Komisji Rewizyjnej;
 5. Nadawanie godności członka honorowego i prezesa honorowego Związku;
 6. Uchwalanie statutu i dokonywanie zmian w statucie;
 7. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu się Związku;
 8. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Związku w sprawie wykluczenia lub
  zawieszenia w prawach członka Związku;
 9. Podejmowanie uchwał w innych sprawach określonych w niniejszym statucie.

§22

 1. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów biorą udział:
 • z głosem stanowiącym – członkowie Związku za pośrednictwem delegatów.

Liczbę delegatów ustala się według klucza:

 1. dla klubów sportowych od 1 do 3 delegatów na podstawie liczby

medali zdobytych przez kluby w Mistrzostwach Polski podczas czteroletniej kadencji władz Związku:

 • do 10 medali – 1 mandat;
 • od 11 do 20 medali – 2 mandaty;
 • 21 i więcej medali – 3 mandaty.
 1. dla związków sportowych (innych osób prawnych, o których mowa w § 11 ust.2) po jednym mandacie;
 2. delegat może być przedstawicielem tylko jednego podmiotu będącego członkiem Związku i ma prawo do jednego głosu;
 • z głosem doradczym:
 1. członkowie Zarządu Związku, Komisji Rewizyjnej, członkowie honorowi (o ile nie są delegatami członków Związku);
 2. zaproszeni goście;
 3. przedstawiciele Rady Zawodniczej, Rady Trenerów oraz Kolegium Sędziów (po

dwóch przedstawicieli).

 1. Nazwiska delegatów powinny być zgłoszone do biura Związku na piśmie przez organy delegujące do Związku najpóźniej na 3 tygodnie przed Walnym Zgromadzeniem Delegatów.
 2. Wnioski na Walne Zgromadzenie Delegatów, dotyczące spraw statutowych,
  regulaminowych i organizacyjnych, zgłasza się na piśmie do biura Związku wraz
  z uzasadnieniem najpóźniej w terminie 3 tygodni przed Walnym Zgromadzeniem Delegatów.
 3. Kandydatów do władz Związku zgłaszają członkowie Związku na piśmie do biura Związku najpóźniej w terminie 3 tygodni przed Sprawozdawczo – wyborczym Walnym Zgromadzeniem Delegatów.
 4. W sytuacji, jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów, którzy potwierdzili wolę kandydowania jest niższa niż liczba miejsc przewidzianych, walne zgromadzenie delegatów dopuszcza zgłaszanie kandydatów w trakcie posiedzenia.

§23

 1. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów
  i Nadzwyczajnego Zgromadzenia Delegatów Zarząd Związku zawiadamia delegatów co najmniej na 30 dni przed terminem Zgromadzenia.
 2. Dokumentacja na Walne Zgromadzenie Delegatów i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  powinna być opublikowana na stronie PZS nie później niż na 14 dni przez wyznaczonym terminem Zgromadzenia.

§24

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów może być zwołane przez Zarząd Związku z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej przez 1/2 ogółu liczby członków Związku.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwołuje Zarząd Związku w terminie trzech miesięcy od daty zgłoszenia wniosku, z zastrzeżeniem §16 i §19, i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 3. W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów bierze udział ta sama liczba delegatów z poszczególnych członków Związków z ostatniego Sprawozdawczo – Wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów oraz osoby wyszczególnione w § 22 ust. 1 pkt 2.
 4. Do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów stosuje się postanowienia
  22 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2-3.

§25

 1. Do podejmowania uchwał przez Walne i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów wymagana jest w pierwszym terminie obecność 2/3 delegatów uprawnionych do udziału, wynikająca z § 22 pkt 1 lit. a/. Wymóg obecności 2/3 ogólnej liczby uprawnionych delegatów nie obowiązuje w drugim terminie.
 2. Uchwały w sprawie zmian w Statucie oraz uznania wniosku za nagły, wymagają 2/3 głosów obecnych delegatów, a pozostałe uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów. W przypadku jednakowej liczby głosów za wnioskiem i przeciw wnioskowi należy powtórzyć głosowanie.
 3. Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów przyjmowane są w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem uchwał w sprawach personalnych, które przyjmowane są w głosowaniu tajnym.

Zarząd Związku

§26

 1. Zarząd Związku składa się z 11 do 15 członków. Walne zgromadzenie delegatów każdorazowo ustala liczbę członków na najbliższą kadencję.
 1. W Zarządzie działają następujące osoby funkcyjne stanowiące Prezydium Zarządu:
 2. a) prezes;
 3. 2 do 4 wiceprezesów, w tym pierwszy zastępca, który w razie nieprzewidzianej nieobecności prezesa, pełni jego funkcję.
 4. Prezesa wybiera Walne Zgromadzenie Delegatów bezwzględną większością głosów (liczba ważnych głosów oddanych za wyborem musi być większa od sumy ważnych głosów oddanych przeciwko wyborowi i głosów wstrzymujących). Funkcję Prezesa Zarządu Związku można pełnić nie dłużej niż przez 2 następujące po sobie kadencje.
 5. Pozostałych członków Zarządu wybiera Walne Zgromadzenie Delegatów zwykłą
  większością głosów.
 6. Wiceprezesów wybiera Zarząd spośród członków Zarządu.
 1. Wynagrodzenie członków Zarządu otrzymywane w związku z pełnioną funkcją nie może pochodzić z dotacji MSiT otrzymywanych przez Związek. Wyjątkowo
  ze środków dotacji może być dofinasowane wynagrodzenie członka Zarządu pełniącego funkcję sekretarza generalnego lub dyrektora generalnego PZS , jeśli wybrani zostali w trybie konkursowym.
 1. Członkiem Zarządu nie może być osoba zatrudniona na stanowisku trenera kadry olimpijskiej i kadry narodowej.
 2. Członek Zarządu nie może świadczyć usług na podstawie umów cywilno-prawnych na rzecz Związku. Wyżej wymieniona sytuacja nie dotyczy zwrotu kosztów oraz należności bezpośrednio związanych z pełnioną funkcją na podstawie uchwały Zarządu.
 1. Członek Zarządu Związku musi spełniać wymogi przewidziane w Ustawie z dnia
  25 czerwca 2010r. o sporcie, rozdział 3, art. 9.3. w szczególności zaś nie może:

1) pełnić funkcji w innych władzach Związku

2) być osobą prowadzącą działalność gospodarczą związaną bezpośrednio
z realizacją przez Związek jego zadań statutowych

3) być osobą, która była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego.

 1. W posiedzeniach Zarządu Związku może uczestniczyć z głosem doradczym Przewodniczący Kolegium Sędziów.

§27

Do kompetencji Zarządu Związku należy:

 1. Reprezentowanie Związku na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu;
 2. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów;
 3. Zarządzanie majątkiem i funduszami Związku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 4. Uchwalanie planów działania, regulaminów wewnętrznych i planów finansowych Związku;
 5. Sporządzanie raz do roku sprawozdania z działalności Zarządu oraz sprawozdania
  finansowego, ocenionego przez biegłego rewidenta;
 6. Nadawanie licencji sekcjom i klubom szermierczym;
 7. Udzielanie i cofanie licencji zawodnikom;
 8. Ocenienie działalności sportowej sekcji i klubów szermierczych;
 9. Reprezentowanie Związku w międzynarodowych organizacjach szermierczych
  i desygnowania do nich swoich przedstawicieli;
 10. Tworzenie i rozwiązywanie komisji fachowych działających na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez Zarząd Związku;
 11. Prowadzenie negocjacji w sprawach spornych między klubami;
 12. Powołanie i organizowanie zespołu szkoleniowego;
 13. Powoływanie kadry narodowej,
 14. Ustalanie zasad powoływania reprezentacji Polski na imprezy mistrzowskie
  międzynarodowe;
 15. Podejmowanie uchwał w innych sprawach niezastrzeżonych dla kompetencji innych
  władz Związku.

§28

 1. W sprawach ważnych dla funkcjonowania PZS Zarząd podejmuje uchwały. Głosowanie odbywa się w trybie jawnym, z wyjątkiem uchwał w sprawach personalnych, które podejmowane są w głosowaniu tajnym.
 2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów osób obecnych.
 3. W przypadku, gdy za i przeciw danej uchwale wypowiada się równa liczba głosujących, decyduje głos Prezesa Zarządu.
 4. Warunkiem ważności podjętej uchwały jest obecność przynajmniej połowy składu Zarządu.

§29

 1. Do zakresu działania Prezesa Zarządu Związku należy:
 • kierowanie pracami Zarządu, w szczególności prowadzenie obrad Zarządu
  i Prezydium Zarządu, zwoływanie posiedzeń Zarządu;
 • reprezentowanie Związku wobec władz państwowych i sportowych w kraju;
 • reprezentowanie Związku wobec Międzynarodowej Federacji Szermierczej i inny międzynarodowych organizacji sportowych;
 • nadzór nad działalnością finansową Związku;
 • nadzór nad pracą biura Związku.
 1. Prezes Zarządu Związku może przekazać czasowo część swoich obowiązków
  wiceprezesowi lub innemu członkowi Zarządu.

§30

Przy Zarządzie Związku mogą działać komisje fachowe oraz Rada Zawodnicza, Rada Trenerów i Kolegium Sędziów. Kadencja komisji fachowych, Rady Zawodniczej, Rady Trenerów i Kolegium Sędziów pokrywa się z kadencją Zarządu Związku.

§31

 1. Komisje fachowe tworzy Zarząd Związku w zależności od potrzeb.
 2. Zarząd Związku:
 • powołuje przewodniczącego komisji fachowej;
 • zatwierdza zgłoszony przez przewodniczącego co najmniej trzyosobowy skład

komisji fachowej;

 • zatwierdza regulamin pracy komisji fachowej.

§32

W skład Rady Zawodniczej wchodzi po jednym zawodniku z każdej broni, wybieranych przez pełnoletnich zawodników reprezentującą daną broń, według regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd Związku.

 1. Do zakresu działań Rady Zawodniczej należy:
 2. reprezentowanie zawodników wobec Zarządu Związku oraz innych organów
  i jednostek działających w obrębie sportu wyczynowego;
 3. współdziałanie z kadrą szkoleniową w realizacji zadań szkoleniowych;
 4. współdziałanie z władzami Związku w zakresie spraw socjalno-bytowych, dyscyplinarnych i wychowawczych zawodników.

§33

 1. W skład Rady Trenerów wchodzi 7 osób w tym przewodniczący i sekretarz, wybieranych według regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd Związku.
 2. Do zakresu działań rady należy:
 3. aktywizowanie trenerów i instruktorów szermierki w ich pracy szkoleniowo -wychowawcze,
 4. dbałość o stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowej trenerów,
 5. troska o właściwe warunki socjalno-bytowe trenerów i instruktorów,
 6. inicjowanie, wnioskowanie i opiniowanie różnego rodzaju działań propagandowych, organizacyjnych i szkoleniowych dotyczących rozwoju szermierki w kraju,
 7. dbałość o wysoki poziom etyki zawodowej oraz prestiż zawodu trenera szermierki.

§34

 1. W skład Kolegium Sędziów wchodzi 5 osób, w tym przewodniczący i sekretarz.
 2. Zasady powołania i pracy Kolegium określa Regulamin zatwierdzony przez Zarząd.
 3. Zarząd powołuje przewodniczącego Kolegium Sędziów oraz zatwierdza skład Kolegium zgłoszony przez przewodniczącego Kolegium Sędziów.
 4. Do zakresu działania Kolegium należy:
 5. dbałość o podnoszenie poziomu sędziowania,
 6. prowadzenie kursów i egzaminów sędziowskich,
 7. ustalenie zasad zabezpieczających obsadę sędziów na zawodach.
 8. prowadzenie ewidencji sędziów.

§35

 1. Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się w miarę potrzeb nie rzadziej niż 4 razy
  w roku.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.

§36

W okresie między posiedzeniami uprawnienia Zarządu, zgodnie z regulaminem wewnętrznym, przysługuje Prezydium Zarządu.

Komisja Rewizyjna

§37

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Delegatów, zwykłą większością głosów.
 2. Członkowie komisji wybierają z pośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 3. Komisja Rewizyjna przeprowadza, co najmniej raz w roku, kontrolę całokształtu działalności Związku, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności działań oraz przedkłada sprawozdanie z takiej kontroli w trakcie Walnego Zgromadzenia Delegatów zwoływanego na podstawie § 20 ust. 2 Statutu.
 4. Komisja Rewizyjna posiada wyłączne prawo stawiania wniosku w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium na Sprawozdawczo-Wyborczym Walnym Zgromadzeniu delegatów zwoływanym na podstawie § 20 ust. 1 Statutu.
 5. Komisja Rewizyjna wnioskuje do Zarządu o zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Związku.
 6. Komisja Rewizyjna występuje do Zarządu z wnioskami pokontrolnymi, z żądaniami
  wyjaśnień i usunięcia nieprawidłowości.
 7. Komisja Rewizyjna dokonuje wyboru biegłego rewidenta, o którym mowa w § 21 pkt 2.
 8. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji może brać udział w posiedzeniach Zarządu Związku i innych organach Związku
  z głosem doradczym.
 9. Komisja podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, większością głosów, przy obecności wszystkich członków Komisji.

ROZDZIAŁ V

Nagrody i wyróżnienia

§38

Związek ma prawo nagradzania i wyróżniania zasłużonych dla szermierki działaczy, trenerów i zawodników.

§39

Związek może występować do odnośnych władz o nadanie odznaczeń resortowych
i państwowych działaczom, trenerom i zawodnikom.

§40

Rodzaje nagród i wyróżnień oraz warunki i zasady ich przyznawania określają odpowiednie przepisy państwowe i resortowe oraz regulaminy Związku.

ROZDZIAŁ VI.

Kary

§41

 1. Członkowie Związku, a także zawodnicy, trenerzy, instruktorzy i działacze odpowiadają dyscyplinarnie za naruszenie swoich obowiązków oraz godności sportowca.
 2. Kary dyscyplinarne oraz tryb ich nakładania określa Regulamin Dyscyplinarny Związku.

ROZDZIAŁ VII.

Majątek i fundusze Związku

§42

 1. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Na fundusze składają się:
 3. wpływy z zawodów organizowanych przez Związek,
 4. składki roczne członków Związku,
 5. darowizny,
 6. inne wpływy uzyskane z działalności statutowej Związku.

§43

Czynności prawnych oraz składania oświadczeń w imieniu Związku dokonuje Prezes Zarządu łącznie z innym członkiem Zarządu Związku.

ROZDZIAŁ VIII.

Rozwiązanie się Związku

§44

Uchwałę w sprawie rozwiązania się Związku podejmuje Walne Zgromadzenie Delegatów większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby delegatów.

§45

Uchwała o rozwiązaniu się Związku określa sposób likwidacji i cel, na jaki przeznaczony zostanie majątek Związku.

ROZDZIAŁ IX.

Postanowienia końcowe

§46

 1. Prawo interpretacji niniejszego Statutu przysługuje Walnemu Zgromadzeniu Związku
  i Zarządowi Związku.
 2. Prawo interpretacji wszystkich uchwał, regulaminów i innych aktów wewnętrzno-organizacyjnych przysługuje Zarządowi Związku i jego Prezydium.

 

Powyższe zmiany w Statucie Polskiego Związku Szermierczego zostały przyjęte na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Szermierczego z dnia 26 września 2020r. w sprawie zmiany treści Statutu Polskiego Związku Szermierczego i wchodzą w życie po zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Partnerzy

Partner Główny

Należymy do struktur

Partnerzy

Skip to content